Aktuality

MES systém na báze WW System Platform v Košiciach

02/2019

Naša firma realizovala aplikačný software koncentrátora technologických dát na báze WW System Platform. Zostava WW serverov vrátane redundantného páru aplikačných serverov je realizovaná na virtuálnych počítačoch (Windows serveroch) poskytnutých zákazníkom. Virtuálne servery bežia na páre výkonných fyzických serverov zákazníka s vysokou dostupnosťou a ukladaním procesných dát na diskových poliach.
Systém spracúva cca 10 tisíc analógových a digitálnych veličín z asi 80 agregátov niekoľkých prevádzok. Na 19 procesných obrazovkách sú zobrazené analógové hodnoty a vyhodnocované stavy zariadení. Systém historizuje a viacerými spôsobmi výpočtu agreguje (bilancuje) všetky požadované procesné veličiny. V priemere je k serveru pripojených okolo 50 klientov. Systém je koncipovaný ako otvorený a je priebežne dopĺňaný o nové dáta (komunikované technologické uzly) a funkčnosti.

Podpora MES systému WW System Platform pre NESTLÉ

12/2018

Naša firma poskytuje systémovú a aplikačnú podporu pre NESTLÉ pri integrácii, rozširovaní a upgrade podnikového MES systému budovanom na WW System Platform.

Riadiaci systém technológie plavárne

12/2017

V rámci čiastočnej rekonštrukcie mestskej krytej plavárne v Žiline bol odovzdaný do skúšobnej prevádzky nový riadiaci systém technológie plavárne. Riadiaci systém najnovšej generácie riadi a monitoruje technológiu vykurovania, vyhrievania, filtrácie a všetkých vzduchotechnických jednotiek plavárne. Technológia plavárne je ovládaná prostredníctvom lokálnych panelov priamo v technológii ako aj prostredníctvom centrálneho panelu obsluhy. Centrálny panel obsluhy má 2 pracoviská a umožňuje vzdialený prístup pre potreby riešenia neštandardných, medzných a havarijných situácií.

ProteusWW - riadiaci a monitorovací systém turbodúchadla vytvorený vo Wonderware InTouch pod OS Windows 10

11/2017

Pre zákazníka sme vyvinuli a nasadili do prevádzky SCADA systém turbodúchadla vytvorený vo Wonderware InTouch 2014 R2 pod OS Windows 10. Systém beží ako redundantný pár operátorských PC (100% teplá záloha). Obe PC nezávisle komunikujú s riadiacim PLC B&R X20 prostredníctvom lokálnych OPC DA Serverov B&R.

Riadiaci systém sila pre skladovanie obilnín

07/2017

Hlavnou úlohou riadiaceho systému je preprava sypkých poľnohospodárskych surovín (repka olejná, kukurica) cez jednotlivé trasy z košov do síl a expedície. Taktiež čistenie surovín cez čističku, ktorá má autonómne riadenie a presýpanie materiálu medzi jednotlivými silami. Preprava sa vykonáva postupným vyskladaním prepravnej cesty a spúšťaním resp. smerovaním jednotlivých zariadení v danej ceste. Riadiaci systém taktiež stráži poruchové stavy jednotlivých strojov a maximálnu hladinu v silách.

ProteusWW - SCADA systém pod OS Windows v prostredí Wonderware System Platform (WSP)

01/2016

Pre dlhoročného zákazníka sme vyvinuli dispečerský systém "ProteusWW" na báze Windows v prostredí Wonderware System Platform - globálneho hráča v oblasti softvéru pre priemyselné riadenie. Pilotnú aplikáciu - Koncentrátor priemyselných dát divízneho závodu sme, v jeho prvej etape, úspešne nasadili do prevádzky.

STN EN ISO 9001:2008 - úspešná recertifikácia

04/2015

Firma URAP-AUTOMATIZÁCIA, s.r.o. úspešne absolvovala recertifikačný audit systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2008, ktorá hovorí o tom, že vo firme je úspešne zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality.

Monitorovací a riadiaci systém parnej kotolne

09/2014

V rámci celozávodnej odstávky v textilných závodoch VEBA Broumov (CZ) sme v parnej kotolni závodu Olivětín nahradili morálne a fyzicky zastaraný monitorovací a riadiaci systém kotolne novým, založeným na B&R Power Panel PP520 (integrované zariadenie zahrnujúce CPU PLC aj operátorský panel s farebným dotykovým displejom, ktoré vykonáva funkcie riadenia, HMI - SCADA systému aj webservera). Nový systém umožňuje monitoring a ovládanie zariadení kotolne buď z touchscreen panelu na dverách rozvádzača MaR, alebo z rovnocenného klienta na doterajšom štandardnom PC v dozorni. Pracovníci manažmentu môžu sledovať vizualizáciu zo svojich PC v podnikovej sieti prostredníctvom tenkého klienta - prehliadača internetu, bez potreby inštalovania akéhokoľvek ďalšieho software na svoje PC. Ďalšou možnosťou (po dohode so závodným oddelením IT) je sledovanie vizualizácie cez internet aj prostredníctvom inteligentných prenosných zariadení (smartfónov a tabletov).

Riadiaci systém/regulátor parnej turbíny

05/2014

V rámci rekonštrukcie riadenia parnej kondenzačnej turbíny 28MW turbogenerátora, z pôvodného hydraulického stola na elekticko-hydraulický systém, bol zrealizovaný a uvedený do prevádzky elektronický regulátor turbíny (Turbine Speed Governor) na báze PLC B&R X20 s výkonným CPU a rýchlymi čítačovými vstupmi. Systém meria otáčky turbogenerátora troma nezávislými kanálmi 3,4 kHz a riadi turbogenerátor v režime otáčkovej regulácie a v režime regulácie činného výkonu spoločne s dvoma regulovanými odbermi pary.

Riadenie elektrickej oblúkovej pece

04/2014

Dva kompaktné priemyselné počítače B&R APC 910 s programovým vybavením typu SoftPLC - B&R Automation Runtime ARwin - bežiacim ako virtuálne PLC pod OS Windows, monitorujú a riadia v OFZ, a.s., Široká navažovanie surovín a elektrický režim elektrickej oblúkovej pece EOP23.

Telemetrický systém

11/2013

Dodávka telemetrického systému prepoja vysokotlakového plynovodu medzi Maďarskom a Slovenskou republikou, prepojenie so stávajúcim systémom telemetrických staníc, oživenie, uvedenie do prevádzky.

Rekonštrukcia riadiaceho systému Vnútroštátnej Prepúšťacej Stanice plynu, Rimavská Sobota

10/2013

Riadiaci systém chodu predávacej stanice plynu do vnútroštátnej distribúcie, ktorý zabezpečuje aj zber dát z obchodného merania, analýzu plynu a diaľkové ovládanie stanice z centrálneho dispečingu riadenia prepravy plynu.

Riadiaci systém blistrovačky

04/2013

Riadiaci systém stroja na plnenie a balenie tabliet do blistrov – ZENTIVA a.s., Hlohovec. Stroj vyrába z plastovej fólie spodnú časť blistra, následne do neho naplní tabletky a napokon „zvarí“ vrchnú alumíniovú časť blistra s jeho spodnou plastovou časťou. Na záver stroj vysekne blister z pásu a vytriedi poškodené blistre.Úspešné aplikácie systému Proteus na ruskom trhu

10/2012

Bumazhnaya Fabrika, Krasnodar
Riadiaci, monitorovací a bilančný systém sústavy kogeneračných jednotiek.

Vyngapurovskij kompresornyj cech, SIBUR
Riadiaci, monitorovací a bilančný systém výroby elektrickej energie.

Riadiaci systém VPS Mikušovce

06/2012

Riadiaci systém chodu predávacej stanice plynu do vnútroštátnej distribúcie, ktorý zabezpečuje aj zber dát z obchodného merania, analýzu plynu a diaľkové ovládanie stanice z centrálneho dispečingu riadenia prepravy plynu.

EN ISO 9001:2008

03/2012

Firma URAP-AUTOMATIZÁCIA, s.r.o. úspešne absolvovala recertifikačný audit systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2008.

Výmena PLC na Hraničnej predávacej stanici tranzitu plynu cez Slovensko - Kapušany

02/2012

Na HPS Kapušany sme realizovali výmenu pôvodných PLC za plne redundantné PLC fy Bernecker&Rainer. Nové PLC zabezpečujú lokálny zber dát z prepočítavačov plynu, chromatografov, vyhodnocovacích zariadení a samozrejme zo snímačov fyzikálnych veličín (teplota, tlak). Zozbierané dáta sú lokálne ukladané na sieťové HDD s periódou 2s a tieto dáta slúžia ako lokálny archív v prípade výpadku komunikácie PLC s nadradeným systémom. PLC monitorujú a ovládajú guľové uzávery jednotlivých meracích tratí v meracích chodbách a na potrubnom dvore. PLC sú pripojené k novému nadradenému SCADA systému D2000.

Diaľkový monitoring a diaľkové ovládanie trasových uzáverov tranzitu plynu cez Slovensko

12/2011

Tranzit plynu cez SR sa realizuje sústavou potrubia, ktoré je prerušené trasovými uzávermi. Prepravná línia tranzitu plynu cez SR obsahuje cca 30 trasových uzáverov. Systém zabezpečuje diaľkový monitoring fyzikálnych veličín (teplota, tlak) plynu, ktorý je prepravovaný cez SR. Zároveň systém zabezpečuje diaľkové ovládanie trasových uzáverov tranzitu plynu.
Telemetrické stanice sú diaľkovo parametrizovateľné – parametrizuje sa počet vstupov/výstupov, druh vstupov/výstupov, rozsah... Tieto parametre sú pre každú telemetrickú stanicu spravované u správcu telemetrie na dispečingu.

Bučina, a.s. Zvolen

11/2011

V rámci operačného programu „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ bol v Bučine, a.s. Zvolen s podporou EU v rokoch 2010 – 2011 realizovaný projekt výroby elektrickej energie v kondenzačnom režime z biomasy. Projekt spočíval v rekonštrukcii a modernizácii spaľovacieho procesu parných kotlov K3, K4 a nahradení protitlakej parnej turbíny o výkone 0,7 MW kondenzačnou parnou turbínou s jedným regulovaným odberom o elektrickom výkone generátora 5,4 MW. Kondenzácia výstupnej pary z parnej turbíny sa uskutočňuje vo vzduchovom kondenzátore pary.
Naša firma bola dodávateľom aplikačného programového vybavenia riadiaceho systému parnej turbíny, vzduchovej kondenzácie a chladiacej mikroveže.

Nové funkcie SCADA Proteus

10/2011

V priebehu roku 2011 boli v systéme Proteus vylepšené viaceré detaily a pribudli dve nové funkcie:

  • Denník obsluhy – chronologicky radené textové poznámky operátorov organizované vo forme denných súborov s evidenciou času, zmeny obsluhy a mena operátora, ktorý zápis vykonal.
  • Textové odkazy medzi lokálnym operátorom a vzdialeným užívateľom (manažér, nadriadený) pripojeným prostredníctvom tenkého klienta (Phindows) cez intranet/internet s avizovaním nového odkazu pomocou alarmového systému.

Monitorovanie odberu elektrickej energie pre TRV – OFZ, a.s., Široká

04/2011

Implementácia systému sledovania odberu elektrickej energie v závislosti od požiadaviek elektrizačnej sústavy (terciálna regulácia výkonu TRV30 v rozsahu ± 7MW s minimálnym trendom 1,5MW/min.) Systém monitoruje a bilancuje odber elektrickej energie (1/4-hodinovú a hodinovú spotrebu a stavové elektrické veličiny) dvoch blokov spotrebičov so sledovaním odchýlok od požadovanej spotreby.

Riadiaci systém VPS Gajary

04/2011

Riadiaci systém riadi chod predávacej stanice plynu z/do tranzitu do/zo zásobníka zemného plynu. Riadiaci systém zabezpečuje aj zber dát z obchodného merania, analýzu plynu a diaľkové ovládanie stanice z centrálneho dispečingu riadenia prepravy plynu.

ISO 9001:2008

03/2011

Firma URAP-AUTOMATIZÁCIA, s.r.o. úspešne absolvovala dozorový audit systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008.

Riadenie výroby elektrickej energie

01/2011

Implementácia systému automatického riadenia výroby elektrickej energie podľa požiadaviek elektrizačnej sústavy (regulácia výkonu turbogenerátorov), úprava riadiacich systémov turbogenerátorov pre poskytovanie terciálnej regulácie výkonu (TRV30MIN- terciálna regulácia činného výkonu, 30 minútová, záporná).

Plynárenský dispečing – priemyselný park Levice

12/2010

Rozširovanie funkcií a pripájanie ďalších spotrebiteľov plynu do dispečingu distribúcie a sledovania dodávky zemného plynu pre lokálnych odberateľov v priemyselnom parku Levice.