Systém manažérstva kvality

Riadiace a informačné systémy v priemysle

Efektívnosť a ekológia – symbióza technológie a automatizácie

Spojenie techniky a ľudského umu

Vízia:

Byť nositeľom zlepšovania pre našich zákazníkov v oblasti automatizácie výroby a optimalizácie výrobných procesov s využitím najmodernejších systémov výpočtovej techniky.

Politika kvality:

Kvalita a profesionalita je cestou organizácie k spokojnosti zákazníka a zároveň podkladom pre spokojnosť všetkých zainteresovaných strán.

Vedenie spoločnosti svojimi rozhodnutiami zabezpečuje napredovanie k naplneniu vytýčenej stratégie a cieľov.

Kladieme veľký dôraz na odbornosť a skúsenosti našich pracovníkov. V snahe o vytvorenie motivačného pracovného prostredia vytvárame priaznivé podmienky pre ich individuálny rozvoj.

Budujeme dlhodobé vzťahy s rozhodujúcimi dodávateľmi založené na serióznosti a dôvere, aby sme zabezpečili vzájomnú spoluprácu v prospech zákazníka.

Prípravou, prijatím zodpovednosti a prevenciou pri realizácií služieb predchádzame potenciálnym negatívnym vplyvom na spoločnosť a okolie.

Sledovaním vývojových trendov v oblasti informačných systémov prispievame k neustálemu zlepšovaniu organizácie a posilneniu pozície v konkurenčnom prostredí.

Záväzok manažmentu:

Manažment spoločnosti URAP–AUTOMATIZÁCIA, s.r.o., sa zaväzuje, že zaistí dostupnosť všetkých potrebných zdrojov pre vypracovanie, zavedenie, trvalý rozvoj a zlepšovanie systému manažérstva kvality a zároveň vytvorí podmienky pre plnenie príslušných legislatívnych požiadaviek a predpisov.

Ing. Peter Kasaj
riaditeľ URAP-AUTOMATIZÁCIA, s.r.o.

ISO

Certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001:2015