Inovatívne projekty

VIACSLUČKOVÝ PID REGULÁTOR RX20


Technické prostriedky RX20


Technické prostriedky RX20


Funkcie ovládacieho panela RX20

Prepínanie jednotlivých informačných obrazoviek vykonáva obsluha pomocou položiek MENU, ktoré pozostáva z:

  • OVLÁDANIE
  • PARAMETRE
  • ALARMY
  • TRENDY
  • I / O

OVLÁDANIE

Pre bežnú obsluhu uvedená obrazovka poskytuje všetky relevantné informácie o stave regulačného procesu počas normálnej prevádzky.

Regulátor RX20 - ovládanie


PARAMETRE

Táto obrazovka slúži pre kvalifikovanú obsluhu v procese nastavovania a zoraďovania implementovaných algoritmov regulácie a umožňuje meniť parametre regulačných algoritmov. Význam jednotlivých parametrov si obsluha môže ozrejmiť otvorením informačnej obrazovky po dotknutí na tlačidlo „?“.

Regulátor RX20 - parametre


ALARMY

Štandardná obrazovka umožňujúca obsluhe identifikovať prípadný alarmový stav regulátora.

Regulátor RX20 - alarmy


TRENDY

Touto funkciou je možné zobraziť priebeh regulačného procesu v grafickej forme. Množinou ovládacích tlačidiel je možné meniť:

  • časový interval (zoom) zobrazovaného priebehu,
  • posun kurzoru po časovej osi,
  • posun časovej osi,
  • nastavenie rozsahu (intervalu MIN, MAX) zobrazovania tej ktorej veličiny,
  • výber množiny zobrazovaných veličín.

Regulátor RX20 - trendy


I/O: VSTUPY/VÝSTUPY

Umožňuje zobraziť v užívateľsky príjemnej forme všetky relevantné informácie o stave a hodnotách vstupno / výstupných veličinách systému (ako analógových tak diskrétnych I/O signálov), tak ako je to ilustrované na nižšie uvedených ukážkach obrazoviek.

Regulátor RX20 - AI

Regulátor RX20 - DI