Inovatívne projekty

INDUSTRY 4.0 - nová priemyselná revolúcia


Dnešná doba je charakteristická rozmachom digitálnych technológií. Digitalizácia je všade okolo nás: WIFI, e-mail, internet, sociálne siete, tablet, iphone, smart telefón, smart TV, smart domáce spotrebiče, robotický vysávač, ... Digitalizáciu sme vymysleli, aby nám pomáhala.

Každodenne používame digitalizáciu – spotrebiteľské využitie.
Cieľom je využívanie možnosti digitalizácie na dosahovanie cieľov – tvorivé využitie.
Je iba na nás, ako tieto technológie sme schopní integrovať a využiť pre naše zámery a ciele.

Prejdime do sféry fabriky, výroby, podnikania. Aj tu máme rozsiahlu digitalizáciu a dáta sú na každom kroku:
v administratíve, v ekonomickom oddelení, vo výrobe, v oddelení kvality, v oddelení energetiky, v oddelení údržby, v nákupnom oddelení, v predaji, ... Aj tu sú DIGI spotrebitelia, aj tu by DIGI malo uľahčovať prácu a aj tu je veľmi potrebný a dôležitý správny a viacsmerný prenos dát.
Cieľom je teda využitie DIGI na dosahovanie cieľov v podnikaní – aj tomu sa dnes hovorí nová priemyselná revolúcia - INDUSTRY 4.0.
Podnikateľ, výroba, závod, podnik majú tiež záujem byť úspešný, ziskový. Či sa im darí alebo nedarí, vždy uvažujú o zlepšení svojho podnikania a ziskovosti. Tiež potrebujú dáta zo svojho podnikania, potrebujú tieto dáta analyzovať, potrebujú dáta zmeniť na informáciu, aby na ich základe mohli robiť krátkodobé (taktické) aj dlhodobé (strategické) rozhodnutia.

Dáta sú zdrojom budúcich úspechov


Schopnosť zbierať všetky možné druhy dát a ich analýza vedie k novým službám a produktom a stáva sa tak veľmi dôležitou – podstatnou časťou budúceho úspechu podnikov.

Ciele INDUSTRY 4.0:

 • premena dát na informácie
 • zvýšenie efektívnosti výroby
 • flexibilita a individualizácia výroby
 • zníženie nákladovosti
 • vytýčenie cieľov podnikania
 • vybudovanie DIGI inteligentného podniku

Naše riešenie


APROL – prostriedok budovania inteligentného podniku

Systém APROL umožňuje budovanie inteligentného podniku vo vertikálnej úrovni realizáciou čiastkových DIGI riešení inteligentného podniku alebo v horizontálnej úrovni realizáciou jednotlivých globálnych požiadaviek budovania inteligentného podniku:

 • Komplexné dáta: zber, verifikácia (overenie), uchovávanie, výmena a konsolidácia dát
  • zdroj dát v reálnom čase
  • budovanie zdrojov dát vo všetkých oddeleniach podniku
  • prepojenie zdrojov dát zabezpečenou sieťou podniku
  • priama komunikácia – výmena dát i medzi jednotlivými
 • Premena dát na informácie – automatická analýza veľkého množstva dát
  • reporty - automatické alebo na vyžiadanie
  • reporty - pevná alebo individuálna konfigurácia
  • podporné služby analýzy dát: grafy, trendy, alarmy
 • Zníženie nákladovosti
  • administratívne opatrenia
  • automatizované opatrenia
 • Zvýšenie efektívnosti výroby (zvýšenie koeficientu celkovej efektívnosti zariadenia OEE)
  • administratívne opatrenia
  • automatizované opatrenia
 • Flexibilita a individualizácia výroby – inteligentný stroj, linka, výroba, technológia
  • konfigurovateľné modulárne stroje, linky technológie pre široké spektrum variant ich použitia
  • vymeniteľné systémy ľahko pripojiteľné na zabezpečenú dátovú sieť podniku
  • poskytovanie dát v reálnom čase
  • konsolidácia dát z výroby umožňujúca vykonávať rýchle rozhodnutia
  • správanie strojov, liniek, technológií riadené podľa produktov resp. senzorov
  • flexibilný panel ovládania technológie – v závislosti od operátora, typu výroby, ...
  • permanentný monitoring stavu funkčnosti
  • integrácia senzorov a pohonov
 • Vytýčenie cieľov podnikania
  • OLAP server (OnLine Analytical Processing) – viacúrovňová analýza dát v reálnom čase
  • business modely založené na veľkom množstve dát a business inteligentných stratégiách
 • Vybudovanie DIGI inteligentného podniku
  • Interdisciplinárna spolupráca jednotlivých oddelení podniku

Tieto požiadavky umožňuje APROL splniť ponukou svojich základných podporných funkcií:

 • Grafika
  • obrazovky technológií s dátami v reálnom čase – operatívne riadenie podniku
  • obrazovky podniku so zobrazením toku médií v reálnom čase (energie, materiál, výrobky)
 • Alarmy
  • aktuálne alarmy - správy pre užívateľov (mail, SMS), aktivácia automatizovaných činností pri vzniku
  • história alarmov - prezeranie, filtrovanie, štatistika
 • Trendy
  • konfigurácia zobrazení priebehu veličín
  • vzájomné korelácie veličín
 • Reporty
  • automaticky vytvárané – preddefinované
  • konfigurácia reportov na mieru

Vertikálne budovanie inteligentného podniku realizáciou čiastkových DIGI riešení inteligentného podniku:


1. Automatizovaný zber dát

Cieľ: komplexné a konsolidované dáta podniku

Činnosť:

 • vybudovanie zabezpečenej dátovej siete podniku
 • budovanie zdrojov dát vo všetkých oddeleniach podniku
 • prepojenie zdrojov dát zabezpečenou sieťou podniku

2. Manažment energií

Cieľ: zníženie energetickej náročnosti podniku

Činnosť:

 • meranie všetkých relevantných spotrieb energií
 • operatívna úroveň riadenia spotreby energií
 • analýza dát spotrieb energií: reporty a podporné služby analýzy dát (grafy, trendy, alarmy, ...)
 • podporné služby pre krátkodobé a dlhodobé rozhodnutia

3. Manažment kvality

Cieľ: zvýšenie kvality výroby

Činnosť:

 • meranie všetkých relevantných ukazovateľov kvality výroby
 • operatívna úroveň riadenia kvality výroby
 • analýza dát kvality výroby: reporty a podporné služby analýzy dát (grafy, trendy, alarmy, ...)
 • podporné služby pre krátkodobé a dlhodobé rozhodnutia

4. Manažment údržby

Cieľ: Prediktívna údržba, zníženie poruchovosti, zníženie nákladov na údržbu

Činnosť:

 • integrácia automatického monitoringu stavu funkčnosti strojov, liniek, zariadení technológií
 • analýza dát monitoringu funkčnosti: reporty a podporné služby analýzy dát (grafy, trendy, alarmy, ...)
 • podporné služby pre krátkodobé a dlhodobé rozhodnutia (prediktívna údržba, výmena stroja)

5. Manažment technológií

Cieľ: zvýšenie dostupnosti strojov, liniek, zariadení, technológií (zvýšenie OEE)

Činnosť:

 • meranie všetkých relevantných ukazovateľov využiteľnosti technológií
 • operatívna úroveň riadenia využiteľnosti technológií
 • analýza dát využiteľnosti: reporty a podporné služby analýzy dát (grafy, trendy, alarmy, ...)
 • podporné služby pre krátkodobé a dlhodobé rozhodnutia

6. Manažment výkonnosti

Cieľ: zvýšenie výkonnosti podniku

Činnosť:

 • meranie všetkých relevantných ukazovateľov využiteľnosti technológií

Systém APROL umožňuje expanziu funkcií v horizontálnej i vertikálnej úrovni.


Odhad efektov vybudovania inteligentného podniku:

Oblasť

Efekt

Potenciál

Náklady na výrobu

Zlepšenie OEE

10 ÷ 20%

Náklady na kvalitu

Uzavretie slučky kvality v reálnom čase

10 ÷ 20%

Náklady na údržbu

Prediktívna údržba, optimalizácia skladu ND

20 ÷ 30%Ponúkame partnerskú spoluprácu pri budovaní inteligentného podniku.

Spolu to dokážeme!