Inovatívne projekty

ProteusWW - SCADA systém pod OS Windows v prostredí Wonderware System Platform (WSP)


Pre dlhoročného zákazníka sme vyvinuli dispečerský systém ProteusWW na báze Windows v prostredí Wonderware System Platform. Pilotnú aplikáciu tohto systému - Koncentrátor priemyselných dát divízneho závodu sme, v jeho prvej etape, úspešne nasadili do prevádzky.

Koncentrátor sústreďuje všetky relevantné dáta z technologických procesov s vysokou periódou aktualizácie, archivuje ich, spracováva agregácie (bilancuje) a umožňuje klientom na rôznych pracovných a manažérskych pozíciach získavať z obrovského množstva dát informácie, ktoré ich zaujímajú, analyzovať procesy a udalosti a exportovať dáta pre ďalšie offline spracovanie, prezentovanie či analýzu.

Kotly

Systém beží na šiestich virtualizovaných serveroch v správe zákazníka, z ktorých každý plní dedikovanú funkciu. Na všetkých vServeroch je 64-bitový OS Windows Server. Klienti sa pripájajú k aplikácii existujúcimi Windows PC na svojich pracoviskách prostredníctvom Terminálového vServera. Klientské pracovisko na centrálnom energetickom dispečingu beží na samostatnom fyzickom PC. Klienti zákazníka sú autentifikovaní a majú stanovené právomoci voči systému Koncentrátora dát existujúcou doménou v podnikovej sieti - t.j. prihlasujú sa iba raz - do podnikovej domény. Klientské aplikácie WSP sú tesne previazané s kancelárskym balíkom MS Office.

Priemyselné dáta sa do Koncentrátora zbierajú v reálnom čase z heterogénneho prostredia riadiacich systémov technologických celkov - prostredníctvom OPC Serverov dodávateľov riadiacich systémov parných kotlov, systému riadenia spoločnej zberne pary, turbokompresorov, dotlačovacích turbokompresorov atď. Reálny čas všetkých vServerov, klientského PC dispečerov a zdrojov dát (OPC Servery) je synchronizovaný.

BW

Vykonávanie (runtime) objektov aplikácie je zabezpečené na redundantnom "failover" páre vServerov. Podobne aj komunikačné vetvy k jednotlivým OPC Serverom (zdrojom dát z riadiacich systémov) sú zdvojené s failover prepnutím v prípade výpadku jednej z vetiev.

Systém zbiera všetky technologicky významné analógové aj binárne, merané ako aj vypočítavané veličiny v riadiacich systémoch (PLC) s periódou do 1 sekundy. Už v prvej etape ide rádovo o tisíce veličín. Zákazníkom zakúpená licencia WSP je pre 25 000 komunikovaných a rovnaký počet historizovaných veličín. Analýza dát napr. v grafických trendoch je preto možná aj pre technológov či pracovníkov elektro a MaR vyžadujúcich "živé" dáta napr. pre posúdenie kvality regulácií, analýzu udalostí na technologických celkoch (príčina, dôsledok) a pod.

Trendy

Všetky zbierané veličiny sú historizované - zmenovo ukladané spolu s ča-sovými vzorkami a kvalitou - na dedikovanom vServeri Wonderware Historian Server (WHS) do rýchlostne a objemovo optimalizovaných dátových blokov (spravidla 1-dňové súbory na diskovom poli zákazníka). Klienti môžu pristupovať k aktuálnym aj historickým dátam buď prostredníctvom štandardných klientských aplikácií Wonderware Historian Client - Trend, Query, Workbook a Report, alebo prostredníctvom softvéru tretích strán - SQL jazykom rozšíreným o "priemyselné časové" funkčnosti. Samotná WSP môže aktuálne dáta poskytovať tretím stranám aj pomocou obojsmerného rozhrania Factory Suite Gateway - napr. prostredníctvom OPC Servera.

Všetky analógové historizované veličiny sú nakonfigurované na spracovanie vo WHS vServeri (tzv. lokálne replikované) všetkými dostupnými spôsobmi výpočtu, napr. priemer, minimum, maximum, suma, integrácia v čase...

Hist. data

Programátori aj administrátori systému pristupujú k počítačom systému diaľkovo - z podnikovej siete zákazníka resp. pracovníci našej firmy cez internet prostredníctvom zabezpečeného VPN pripojenia.