Systém Proteus

o_schema.gif

Väčšinu plochy na prvej virtuálnej obrazovke systému Proteus zaberá hlavná technologická schéma. Je to základný obrázok v každej aplikácii. Tvorí aktívne pozadie (podklad) pre okná úloh ostatných podsystémov. Zároveň je jedným z najdôležitejších nositeľov informačného obsahu. Spravidla zobrazuje prehľadne celú technológiu a väčšinu meraných veličín (v niektorých aplikáciách všetky). Zo schémy by malo byť zrejmé celkové funkčné a pokiaľ možno i priestorové usporiadanie monitorovanej technológie.

V aplikáciách väčšieho rozsahu býva viac technologických schém (napr. ‘Kotolňa’, ‘Výmenníková stanica’, ‘Chemická úpravňa vody’ apod.). Hlavná technologická schéma (zobrazuje sa po prihlásení) je na prvej virtuálnej “obrazovke”, ostatné môžu byť na druhej, tretej... virtuálnej “obrazovke” a taktiež nie je možné ich premiestňovať/minimalizovať, alebo môžu byť realizované ako tzv. pomocné schémy - okná otvárajúce sa po stlačení príslušného tlačidla/ikony na hlavnej technologickej schéme. Takéto pomocné schémy (obrázky) možno ľubovoľne premiestňovať po pracovnej ploche všetkých deviatich virtuálnych “obrazoviek”, minimalizovať ich na taskbar, alebo celkom zatvoriť.

Na technologických schémach a ostatných pomocných obrázkoch systému Proteus sa vyskytujú dva druhy grafických prvkov:

  • Aktívne prvky - objekty meniace sa na základe zmien v technologickom procese (analógových a dvojhodnotových veličín).
  • Pasívne prvky - dotvárajúce obraz technológie z grafického hľadiska, tvoriace pozadie aktívnym prvkom.