Alarmy

Alarmy sú všetky udalosti, ktoré sú pre chod technológie medzné alebo nebezpečné (napr. porucha čerpadla, maximálna hladina, prekročená technologická medza, ...)

Aktuálne alarmy

Účelom podsystému aktuálnych alarmov je v každom režime zobrazovania varovať obsluhu pri vzniku alarmových situácií (analógová veličina dosiahla hodnotu, na ktorú treba predbežne upozorniť, resp. prekročila prípustnú alarmovú alebo technologickú medzu, ventilátor "xy" je v poruche, vznik nebezpečných udalostí - napr. výpadok komunikácie medzi počítačom a riadiacim programovateľným automatom).

Vznik a trvanie aktuálnych alarmov je indikované:

  • na paneli s alarmovými návestiami v hornej časti obrazovky,
  • na technologickej schéme u meraných veličín podfarbením jej hodnoty, prípadne aj blikaním. Niektoré alarmy možno indikovať zobrazením signálky, návestia, či iného grafického symbolu počas ich trvania,
  • zvukovou signalizáciou.

Historické alarmy a udalosti

Aktuálne alarmy sa dostávajú do historického súboru po ich zániku, resp. operátorskom zrušení obsluhou. Historické alarmy sú po otvorení okna usporiadané tak, že na vrchu je vždy najnovší – naposledy pridaný.

o_alarm