Historické trendy

Historické trendy sú zobrazené grafické priebehy zaznamenaných meraných, resp. vypočítaných veličín - analógových i dvojhodnotových (stavy) v určitom časovom období. Aby to mohlo fungovať, systém musí mať vytvorený historický záznamový súbor. Je to súbor na pevnom disku počítača operátorského pracoviska. Do tohto súboru sa zaznamenávajú snímané veličiny, ktoré boli vybrané v úlohe Konfigurácia historického záznamového súboru. V tejto úlohe si vyberiete veličiny, ktoré majú byť zaznamenávané do historického záznamového súboru, definujete periódu zaznamenávania týchto veličín (v sekundách) a dobu ich zaznamenávania (v dňoch).

Po aktivovaní okna Historické trendy je možné prezerať maximálne 10 analógových priebehov a 10 dvojhodnotových stavov.

o_hist_trendy.gif