Detekcia únikov

Systém pre detekciu úniku tekutín z prepravného potrubia

Systém zabezpečuje detekciu vzniku úniku kvapalín a plynu z tlakového potrubia na prepravu tejto komodity. Systém je založený na zákone zachovania energie. Ak je energetická bilancia v uzavretom systéme produktovodu narušená, charakteristická zmenu v tlaku sa začne šíriť oboma smermi od miesta narušenia. Tieto zmeny tlaku sú namerané v meracích bodoch a poslané do centra, kde sa vypočíta lokalizácia miesta narušenia. Algoritmus používa filtráciu na odfiltrovanie "normálnych" zmien tlaku média zapríčinené napríklad zmenou teploty, činnosťou čerpadiel alebo kompresorov a pod.