Riadiace systémy - Automatizácia technológií

Realizácia riadiacich systémov technologických procesov vyžaduje znalosti a skúsenosti z tejto oblasti a poznanie riadenej technológie. Požiadavky na riadiaci systém nie sú vždy dostatočne definované užívateľom resp. dodávateľom technológie. Preto prvým krokom v procese automatizácie technológie je spracovanie „Analýzy systému“.

Analýza systému obsahuje:

 • popis objektu automatizácie – popis technologického procesu z hľadiska jeho riadenia,
 • zoznam vstupov / výstupov technologického procesu,
 • návrh štruktúry riadiaceho systému,
 • zostavy technických prostriedkov na realizáciu riadiaceho systému,
 • popis funkcií riadiaceho systému.

Analýza systému predstavuje návrh na realizáciu riadiaceho systému technologického procesu. Tento návrh je riadenou dokumentáciou, ktorá sa upravuje s vývojom riadiaceho systému. Po odovzdaní do trvalej prevádzky „Analýza“ popisuje konečný stav realizácie systému a je podkladom pre jeho údržbu a servis.

Procesná úroveň riadenia technológie

Procesná úroveň riadiaceho systému vykonáva funkcie zberu a primárneho spracovania veličín s ich filtráciou, prevodom do technických jednotiek, logické a sekvenčné riadenie, regulačné funkcie, ovládanie armatúr a komunikáciu na vyššiu úroveň riadiaceho systému – na úroveň operátora.

Funkcie procesnej úrovne riadiaceho systému sú vykonávané prostredníctvom Programovateľných Logických Automatov (PLC).

obr_567.jpg

Modulárna koncepcia PLC

PLC majú modulárnu štruktúru. Mozgom každého PLC je výkonný procesorový modul. Ďalšími modulmi sú:

 • moduly vstupov: snímanie analógových a dvojhodnotových veličín,
 • moduly výstupov: ovládanie akčných členov prostredníctvom analógových alebo dvojhodnotových veličín,
 • moduly komunikácií: komunikácia s inými inteligentnými zariadeniami,
 • inteligentné moduly: moduly určené na vykonávanie špeciálnych funkcií s vlastným procesorom.

obr_234.jpg

Na procesnej úrovni riadiaceho systému môžu byť umiestnené i miestne panely obsluhy:

 • miestna signalizácia a zobrazenie stavu technológie,
 • miestne ovládanie príslušnej časti technológie,
 • miestne zadávanie žiadaných hodnôt a prevádzkových parametrov príslušnej časti technológie.

panely.jpg panel3.gif

Operátorská úroveň riadenia technológie

Operátorská úroveň riadiaceho systému vykonáva funkcie monitorovania technológie a jej riadenia operátorom.

Na realizáciu funkcií operátorskej úrovne riadenia technológií sa používa SCADA systém.

panely_pc.gif

proteus.gif